Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Ze hebben er weer een potje van gemaakt. In het kader van 'effici├źntie' (not) bestaan er minimaal negen verschillende 'zorgplannen'. Elk plan heeft zijn eigen richtlijnen en niemand weet hoe deze plannen zich verhouden tot elkaar of tot de Jeugdwet.


Volgens de Jeugdwet kan het gezin een familiegroepsplan opstellen. Als het gezin dat niet doet, dan maakt de jeugdhulpverlener een hulpverleningsplan of een plan van aanpak. De Jeugdwet kent dus drie soorten plannen. Het Handelingsprotocol Veilig Thuis (AMHK) noemt twee andere plannen: een veiligheidsplan en een herstelplan. In het protocol staat niet hoe deze plannen zich verhouden tot de drie soorten plannen van de Jeugdwet. De gemeenten lanceren weer andere soorten plannen. De ene gemeente spreekt over een gezinsplan, de andere over een ondersteuningsplan. En voor de aanvraag van een PGB eisen de gemeenten weer een budgetplan. De zorgaanbieders hebben hun eigen visie en dus een eigen plan.

Familiegroepsplan (of gezinsplan)

Hulpverleningsplan opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Voor zo'n familiegroepsplan kun je ook de hulp van andren inschakelen, zoals de gemeente, een hulpverlener etc.

Hierin moet worden opgenomen:

 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wilt
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

Hulpverlenersplan (of plan van aanpak)

Elke jeugdhulpverlener of zorgaanbieder dient een 'hulpverlenersplan' op te stellen.

Hierin zijn o.a. opgenomen;

 • gezinssituatie (voorgeschiedenis)
 • sociale netwerk (rondom gezin)
 • het huidige functioneren van het kind
 • probleemomschrijving door ouders en door kind
 • omschrijving diagnostiek (indien aanwezig)
 • verwachtingen van ouders en van kind
 • hulpvragen
 • de te bereiken doelen
 • de werkwijze (eventueel welke middelen)
 • de te behalen resultaten

Budgetplan (voor PGB)

Een budgetplan is een hulpverlenersplan, maar dan uitgebreider. U dient hierin namelijk antwoord te geven op de wettelijke gestelde eisen voor het aanvragen van PGB. Daarnaast wordt ook vermeld met welke zorgaanbieders u wilt werken, hoe vaak de hulp wordt ingeschakeld en tegen welke tarieven.

Behandelplan (GGZ)

Een behandelplan lijkt op een hulpverlenersplan, maar er is een groot verschil. Deze kunnen niet worden opgesteld door een hulpverlener (of hulpaanbieder), maar door een GGZ instelling (Psychiatrisch centrum). Naast de doelen, zijn hierin ook de diagnostiek (DSM verklaring), de methodieken van behandelen en risico-inventarisatie opgenomen. Deze worden opgesteld door een GZ psycholoog. Daarnaast kan jeugdhulpverlening in het plan worden opgenomen als noodzakelijke ondersteuning in het thuisfront (dit is meteen de verwijzing door specialist en geeft daarmee recht op zorg).