Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Om PGB te 'mogen' aanvragen moet je aan een aantal eisen van de wet voldoen. Als je die kunt aantonen, is de gemeente verplicht PGB toe te kennen. Ik ben zo vrij geweest deze eisen te vertalen naar concrete voorbeelden. Voorwaarde is wel, dat er al een indicatie of beschikking ligt.


Budgetplan 

Voor het aanvragen van een PGB, moet je een budgetplan opstellen. Deze bestaat uit een aantal onderdelen;

 • Deel 1) Het hulpverlenersplan waarin o.a. is opgenomen wie de hulp coördineert, de zorgaanbieder(s), de te bereiken doelen, de werkwijze (eventueel welke middelen), de 'haalbare' resultaten. De ouders en het kind (vanaf 16 jaar verplicht) moeten bij het plan betrokken worden. 
 • Deel 2) Je geeft antwoord op de wettelijke eisen (artikel 8.1.1.) voor het aanvragen van het PGB (zie hieronder).
 • Deel 3) Budgetbewaking, maak een overzicht met welke zorgaanbieders je gaat werken, hoeveel uren, op welke dagen en tegen welke tarieven.

Jeugdwet, Artikel 8.1.1 - eisen aanvraag PGB

 1. De gemeente mag je aanvraag voor PGB niet zondermeer afwijzen, wanneer er al een individuele voorziening is
 2. Je moet aantonen;
  1. Dat je als ouder in staat bent om alle taken uit te voeren, bijvoorbeeld door je opleidingsniveau of je ervaringsdeskundigheid (je mag hier overigens ook anderen voor inschakelen)
   • opstellen budgetplan (door een ingevuld budgetplan mee te nemen bij de aanvraag, toon je meteen aan dat je bekwaam bent)
   • samenwerking met svb (digitaal beheren en indienen facturen)
   • controle op het aantal geleverde uren
  2. Je moet motiveren waarom ZIN niet toereikend is, voorbeelden kunnen zijn;
   • de inzetbaarheid van één zorgaanbieder is beperkt (dus niet genoeg uren kan komen die de voorziening aangeeft of niet voldoende verspreid over de week of niet kan op gewenste tijden).
   • voorwaarde van ZIN is namelijk per kind maximaal één zorgaanbieder
   • dat je wilt samenwerken met een zorgaanbieder die geen contract heeft met de gemeente (motiveer dan wel waarom, een goed archument kan zijn; flexibel inzetbaar (dus komt wanneer gewenst of ook in avond of weekend), kent jullie gezin al langer dus weet precies wat nodig is, goedkoper uurtarief etc)
  3. Je in staat bent om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, voorbeelden zijn
   • dat je al veel ervaring hebt opgedaan in de zorg
   • dat je regelmatig overlegd met de intern begeleider op school (wordt er ook vooruitgang geboekt op school?)
   • dat je de zorgaanbieder of begeleider een plan van aanpak laat opstellen en regelmatig evaluatiegesprekken met hem voert
 3. Er moet worden afgewogen of iemand uit je eigen sociale netwerk (familie of vrienden) kan worden ingezet
  • dit noem je een mantelzorger
  • het uurtarief van een mantelzorger is gemiddeld € 20,- per uur en kan daarmee een besparing opleveren
  • dit kan natuurlijk heel prettig zijn maar als je dit niet wilt, moet je aantonen dat die mogelijkheid niet bestaat (bijvoorbeeld ouders veel te oud of geen rijbewijs)
 4. De gemeente mag het PGB weigeren wanneer
  1. het totale budget hoger wordt dan op dat moment wordt uitgegeven via ZIN, bijvoorbeeld omdat jouw zorgaanbieder veel duurder is
  2. als je fraude pleegt 

Wat staat er in de wet?
1. Indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen, verstrekt het college hun een persoonsgebonden budget dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken.
2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien:
a. de jeugdige of zijn ouders naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat zijn tot een redelijke waardering van de belangen ter zake dan wel met hulp uit hun sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor, gemachtigde, gecertificeerde instelling of aanbieder van gesloten jeugdhulp, in staat zijn de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
b. de jeugdige of zijn ouders zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat zij de individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, niet passend achten; en
c. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouders van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit is.
3. Bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.
4. Het college kan een persoonsgebonden budget weigeren:
a. voor zover de kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de individuele voorziening, of
b. indien het college eerder toepassing heeft gegeven aan artikel 8.1.4, eerste lid, onderdeel a, d of e.