Hulpverlening bij PDD NOS

Hulp voor kinderen met PDD NOS

Hulp voor meisjes met PDD NOS

Muziek geeft rust bij autisme

De gemeente heeft een zorgplicht, maar op basis waarvan bepalen ze eigenlijk of jouw kind ook echt zorg nodig heeft? De Jeugdwet schrijft geen kaders voor, enkel dat de gemeente hierover 'regels' moet opstellen. Het zal dus per gemeente verschillen waar je 'recht' op hebt. Maar er zijn gelukkig manieren om hulp af te dwingen. Hoe kom je eigenlijk aan hulp?


Samengevat

• een verwijzing van huisarts, medisch specialist of jeugdarts geeft recht op
       • jeugdhulp in de vorm van begeleiding en/of ondersteuning
       • behandeling in een psychiatrische kliniek
• zonder verwijzing heb je ook recht op jeughulp, maar bepaalt de gemeente 
    hoeveel zorg je krijgt

Verwarring

Het is algemeen bekend dat lang niet alle gemeenten hun zaken op orde hebben sinds de decentralisatie in gang is gezet. Dat betekent helaas ook dat je niet altijd de zorg krijgt waar je wel recht op hebt. Hier lees je wat je rechten zijn. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Er zijn een aantal wegen die je kunt bewandelen. Denk je dat jouw kind behandeling nodig heeft dan moet je eerst naar je huisarts voor een verwijzing. Wanneer je alleen gebruik wilt maken van jeugdhulp, dan moet je daarvoor naar de gemeente. 

Jeugdhulp zonder verwijzing 

Je gaat rechtstreeks naar de gemeente

De gemeente bepaald de noodzaak en de toegang tot een individuele voorziening (jeugdhulp). De gemeente moet dus eerst een beschikking (toestemming) afgeven. Hiervoor wordt een afspraak ingepland en op basis van hun onderzoek zal de gemeente bepalen wat jouw kind aan ondersteuning nodig heeft.  De gemeente bepaalt de welke en hoeveel hulp er nodig is. De gemeente kan hiervoor advies vragen aan een jeugdhulpaanbieder. Daarnaast kan de gemeente de jeugdarts van de GGD - met zijn be-voegdheden in de Jeugdwet - inzetten om de eventuele noodzaak van specialistische hulp (GGZ- behandeling) te bepalen. 

 Je stapt eerst naar een jeugdhulpaanbieder

Maar je kunt ook eerst zelf contact opnemen met een gecontracteerde hulpaanbieder (vraag bij je gemeente wie dit zijn). Zij kunnen samen met jou een gezins-plan of hulpverlenersplan opstellen. Meestal vraagt de jeugdhulpaanbieder dan de beschikking aan bij de gemeente en hoef je zelf niets te doen.

Jeugdhulp met medische verwijzing 

Je kunt je huisarts om een verwijzing vragen. Dit kan overigens ook een jeugdarts of medisch specialist zijn. Een huisarts ver-wijst meestal naar een jeugdhulpaanieder die gecontracteerd is bij de gemeente (maar volgens de wet mag dat ook naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpverlener zijn). De huisarts stelt zelf geen plan op, waarin staat wat er precies nodig is. De jeugdhulpverlener zal samen met jou en je kind kijken welke hulp noodzakelijk is en stellen een gezinsplan of hulpverleningsplan op. De jeugdhulpaanbieder bepaalt daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp en legt dit vast in een plan van aanpak. Vervolgens zal de gemeente dit vast leggen in een beschikking (dan weet je als ouder wel precies waar je recht op hebt). Na een verwijzing van je huisarts, mag de gemeente de zorg overigens niet afkeuren.

Medische verwijzing voor behandeling

Om toegang te krijgen tot (dag)klinische behandeling, heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Voorwaarde is dat er een vermoeden of sprake moet zijn van een DSM V stoornis (zoals autisme dat ook is). Met deze verwijzing kun je rechtstreeks naar een GGZ instelling. Je hoeft dus niet eerst naar de gemeente, er is geen beschikking nodig. Meestal adviseert je huisarts bij welke instelling je terecht kunt, maar op zorgkaartnederland.nl vind alle GGZ instellingen in Nederland. 

De GGZ-jeugdhulpaanbieder (een GZ-psycholoog, de jeugdpsychiater of de orthopedagoog) bepalen daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp.

In principe is dit niet anders dan vóór de nieuwe Jeugdwet. Echter voorheen werden de kosten vergoed door de zorgverzekering en nu doet de gemeente dit (zij hebben hier ook budget voor).

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden; de gemeente legt dit vast in een beschikking (dan weet je als ouder wel precies waar je recht op hebt). Of de gemeente kiest ervoor geen beschikking op te maken, maar stelt de geadviseerde zorg wel beschikbaar. Je mag dan wel alsnog om een beschikking vragen. De gemeente mag de zorg dus niet afkeuren.

Klachten kun je melden bij

Mocht je problemen ondervinden of je denkt dat je niet de hulp krijgt waar je recht op hebt, dan kun je dit melden op www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding

Bron: factsheet Overheid 'na medische verwijzing' (download hier)

Verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts 

In artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g. Naast de gemeentelijk georganiseerde toegang tot jeugdhulp geeft ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts toegang tot jeugdhulp. Dit laatste geldt ook voor de niet vrij-toegankelijke (individuele) voorzieningen. Met een dergelijke verwijzing kan de jeugdige rechtstreeks aankloppen bij de jeugdhulpaanbieder. 

Diagnostiek jeugdhulpaanbieder 

Na een medische verwijzing staat echter meestal nog niet vast of en zo ja welke vorm van jeugdhulp nodig is. In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld de jeugdpsychiater, de gezinswerker of orthopedagoog) zijn die na de verwijzing bepaalt (in overleg met de jeugdige of ouder) daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Deze aanbieder stelt dus feitelijk vast wat naar zijn oordeel de inhoud van de benodigde voorziening dient te zijn.  

Besluit gemeente

Bij de behandeling van de Jeugdwet in het parlement is duidelijk gemaakt dat de gemeente de naar de mening van de jeugdhulpaanbieder benodigde jeugdhulp niet kan weigeren als deze in overeenstemming is met de professionele standaarden en binnen het gemeentelijke aanbod en de contractsafspraken valt.  

Moet in alle gevallen een beschikking afgegeven worden? 

Na medische verwijzing is het niet noodzakelijk dat de gemeente het oordeel van de jeugdhulpaanbieder in een schriftelijke beschikking vastlegt, zolang de gemeente maar regelt dat de jeugdige die hulp daadwerkelijk ontvangt. Er kan voor worden gekozen om alleen een beschikking af te geven indien de jeugdige of zijn ouders dit wensen òf in het uitzonderlijke geval dat de gemeente een besluit neemt dat afwijkt van het oordeel van de jeugdhulpaanbieder.