Hulpverlening bij PDD NOS

Hulp voor kinderen met PDD NOS

Hulp voor meisjes met PDD NOS

Muziek geeft rust bij autisme

Cliëntondersteuning helpt jeugdigen en hun ouders om zo veel mogelijk zelf de regie te houden, om zelf te bepalen welke hulp ze krijgen. Op deze pagina lees je hoe dit in zijn werk gaat. Al zal het je niet verbazen dat ook hier de gemeente niet altijd zijn zaken op orde heeft...


Sinds 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor cliëntondersteuning van jeugd die onder de Jeugdwet valt. Cliëntondersteuning moet gratis en onafhankelijk beschikbaar zijn. Uw gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Wat is cliëntondersteuning?

Onafhankelijk. Een belangrijke voorwaarde is dat cliëntondersteuning  alleen uw belang dient. Of dat zo is, bepaalt u zelf, en niet de gemeente of iemand anders. U heeft het recht een andere cliëntondersteuner te krijgen als u het gevoel heeft dat hij niet uw belang dient. De cliëntondersteuner moet naast u staan en u ook tegenover de gemeente ondersteunen als dat nodig is.

Compleet. Een andere belangrijke eis is dat de cliëntondersteuning kan helpen om een zo compleet mogelijke ondersteuning te regelen. De cliëntondersteuner moet u altijd kunnen helpen, ook als blijkt dat bij uw vraag hele andere onderwerpen meespelen, zoals bijvoorbeeld: werk, langdurige zorg, wonen, onderwijs, geldzaken en/of relaties.  Een cliëntondersteuner moet daarom brede kennis hebben en daar hoort ook specialistische kennis over leven met een beperking bij.

Onafhankelijke cliëntondersteuning moet vanaf 1 januari gratis beschikbaar zijn voor iedereen die ondersteuning nodig heeft van de gemeente.  Je kunt cliëntondersteuning aanvragen bij je eigen gemeente. Als je geen 'klik' hebt, of twijfelt aan de objectiviteit, van de toegewezen cliëntondersteuner, kun je een beroep doen op een andere ondersteuner.

Zij kunnen helpen bij:

  • de hulpvraag duidelijker te krijgen
  • keuzes te maken
  • de juiste hulp te organiseren
  • verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen
  • een hulpverlenersplan opstellen

Voor meer informatie

Wat staat er in de wet?

Bron VNG

Beleidsplan
- De gemeente moet in het beleidsplan beschrijven hoe zij de cliëntondersteuning inrichten
- Deze kun je bij de gemeente opvragen, onderstaande punten dienen hierin opgenomen te zijn 

Onafhankelijkheid
- Mensen die cliëntondersteuning bieden in worden in staat  gesteld hun positie als cliëntondersteuner onafhankelijk en in het belang van de cliënt in te vullen en uit te oefenen en dat zij kunnen werken op basis van professionele autonomie
- Er is een organisatorische scheiding tussen professionele cliëntondersteuners en de professionals die beslissen over de toewijzing van maatwerkvoorzieningen en zo niet, dan is vastgelegd dat mensen die cliëntondersteuning bieden niet ook mogen beslissen over de toewijzing van maatwerkvoorzieningen
- Cliënten kunnen een beroep  doen op een andere cliëntondersteuner als hij/zij twijfelt aan de objectiviteit van de cliëntondersteuner

Levensbreed
- Cliëntondersteuning is levensbreed is, dus beschikbaar voor vragen op levensgebieden; • maatschappelijke ondersteuning • preventieve zorg • zorg • jeugdhulp o onderwijs • welzijn • wonen • werk en inkomen

Toegankelijkheid van cliëntondersteuning
- Cliëntondersteuning in de gemeente wordt aangeboden als algemene, vrij toegankelijke voorziening voor alle inwoners
- De cliëntondersteuning is gratis

Informatieplicht
- De gemeente geïnformeerd mensen over de beschikbaarheid van cliëntondersteuning. In het bijzonder voorafgaand aan het onderzoek
- De gemeente wijst de cliënt erop dat deze cliëntondersteuning onafhankelijk is en uitgaat van het belang van de cliënt, en dat deze gratis is
- De gemeente informeert mensen op welke manier onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is, wanneer hij zich meldt met een ondersteuningsbehoefte op een ander levensgebied

Uw Ouderplatform

In steeds meer regio's zijn groepen ouders actief om mee te praten met gemeenten over invoering van de nieuwe Jeugdwet. Uw Ouderplatform is een regionale ouderorganisatie in de regio's Utrecht-West en Lekstroom. Bij landelijke cliëntenorganisaties en/of uw gemeente kunt u nagaan of er in uw gemeente ook al een ouderorganisatie bestaat.
www.uwouderplatform.nl

Kinderombudsman

Kinderen hebben onder andere recht op goede zorg, privacy en goede informatie. Dit staat vastgelegd in de Kinderrechten. De Kinderombudsman ziet toe op deze rechten. Kinderen, jongeren en hun ouders die denken dat hun rechten worden geschonden, of vragen hebben over kinderrechten kunnen bij de Kinderombudsman terecht. 
www.dekinderombudsman.nl