Gemeente en jeugdwet

De Jeugdwet is een bezuinigingsactie

Wat doet de gemeente voor mij?

Gemeentegebouw; mag wat kosten

Onwetendheid maakt boos

Belastingen uitleggen aan kinderen

Het is echt een drama om die hele Jeugdwet door te spitten. Hier vind je een aantal interessante artikelen uit de wet. Daarnaast ook een begrippenlijst.

Begrippenlijst bij de Jeugdwet

 • college
  • bestuur van de gemeente; burgemeester en wethouders
 • familiegroepsplan
  • hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren
 • jeugdhulpaanbieder 
  1. rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp verleent en een contract heeft met de gemeente
  2. solistisch werkende jeugdhulpverlener die een contract heeft met de gemeente
 • jeugdhulpverlener
  • natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent (en dus geen contract heeft met de gemeente)

Gemeentelijk beleid

Jeugdwet artikel 2.1
Het gemeentelijke beleid inzake preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de uitvoering van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is gericht op: 

A  het voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen

B  het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen

C  het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen

D  het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng

E  het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit

F  integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van multiproblematiek

G  het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering van en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Wat is Jeugdhulp?

Jeugdwet artikel 1.1
1) ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen; 

2) het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en 

3) het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

Toekenning of afwijzing van jeugdhulp 

Jeugdwet artikel 2.9
De gemeenteraad stelt bij verordening en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet in ieder geval regels: 

A) over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening 

B) over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen

C) de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget als bedoeld in wordt vastgesteld

D) voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Let op! Punt A) vraag naar de opgestelde regels die de gemeente volgende Jeugdwet moet opstellen. Ze mogen de zorg dus niet zomaar afwijzen of toekennen.
Vraag specifiek naar:

 • de voorwaarden voor toekenning
 • de wijze van de beoordeling
 • de afwegingsfactoren

Wat zijn opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen:

Artikel 1.1

1° 
psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen

2° 
beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in verband met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem bij een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

3° 
een tekort aan zelfredzaamheid in verband met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking bij een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

Meer informatie over de gehele Jeugdwet (en ook andere wetten) kun je terecht op wetten.overheid.nl